Eshop regels

1. Algemene bepalingen.
Deze Aankoop- en Verkoopregels (hierna de Regels) stellen de Koper en UAB Dumtra (hierna de
Verkoper) wederzijdse verplichtingen, plichten en verantwoordelijkheden vast wanneer de Koper de
producten in de e-store koopt.


2. Sluiting van de koopovereenkomst.
De koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het

moment dat de Koper een winkelwagen heeft gevormd in de e-store, het afleveradres en de gekozen
betaalwijze heeft aangegeven en na het lezen van deze regels op de knop "Bestelling bevestigen" heeft
geklikt. De overeenkomst is geldig tot aan de volledige nakoming van de verplichtingen van deze
overeenkomst. Elk contract tussen de Koper en de Verkoper wordt opgeslagen in de UAB Dumtra e-store.

3. Rechten en plichten van de Koper
3.1. In overeenstemming met deze regels en de rechtshandelingen van de Republiek Litouwen heeft de
koper het recht om goederen te kopen in de e-winkel.
3.2. De koper (gebruiker) heeft het recht om zich zonder opgave van redenen terug te trekken uit de
koopovereenkomst van goederen door de Verkoper binnen 14 werkdagen na de datum van levering van
de producten hiervan op de hoogte te stellen.
3.3. De koper dient de bestelde producten te aanvaarden en de prijs van de goederen en de levering ervan
te betalen.
3.4. Indien de gegevens op het registratieformulier van de koper wijzigen, dient de koper deze
onmiddellijk te actualiseren.
3.5. De door de koper geselecteerde goederen zijn voorbehouden en de verkoper verbindt zich ertoe de
koop- en verkoopovereenkomst pas uit te voeren wanneer de verkoper een bericht van de bank van de
koper ontvangt over de betaling van de geselecteerde goederen. De koper moet de betalingsopdracht
uiterlijk 24 uur na het aanklikken van de knop "Bestelling bevestigen" bevestigen. Indien de
betalingsopdracht niet binnen de termijn wordt bevestigd, heeft de Verkoper het recht om aan te nemen
dat de Koper de koop- en verkoopovereenkomst heeft afgewezen.
3.6. Indien de Koper de vorm, de grootte, de kleur, het model of de set van de goederen niet bevalt, moet
hij de goederen met eigen vervoer terugsturen of de kosten van de terugzending betalen.
3.7. De Koper moet voldoen aan andere vereisten die zijn vastgelegd in de Regels en rechtshandelingen
van de Republiek Litouwen.

4. Rechten en verplichtingen van de verkoper
4.1. Indien de Koper probeert enig werk of de stabiele werking van de winkel te ondermijnen, kan de
Verkoper zonder voorafgaande kennisgeving zijn toegang tot de e-store beperken, opschorten
(beëindigen).
4.2. De verkoper heeft het recht om de werking van de e-store tijdelijk of voor onbepaalde tijd te
beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
4.3. De verkoper heeft andere rechten die zijn vastgelegd in de regels en rechtshandelingen van de
Republiek Litouwen.
4.4. Voorwaarden scheppen voor een correct gebruik van de diensten van de e-shop door de koper.
4.5. Het organiseren van de levering van de door de Koper bestelde producten op het door de Koper
opgegeven adres.
4.6. Indien de Verkoper in geval van belangrijke omstandigheden niet in staat is de bestelde goederen aan
de Koper te leveren, verbindt hij zich ertoe de Koper een analoog product aan te bieden, en indien de
Koper weigert het analoog product te aanvaarden, het door de Koper betaalde geld binnen 3 werkdagen te
retourneren indien de Koper een vooruitbetaling heeft gedaan.
4.7. Indien het gekochte product niet aan de kwaliteitseisen voldoet, verbindt de Verkoper zich ertoe het
product van slechte kwaliteit te vervangen door een geschikt product, de prijs van de goederen te
verminderen of het betaalde geld voor de producten en de levering ervan binnen 14 dagen na de aanvraag
te retourneren.
4.8. Bij beëindiging van het contract binnen 14 dagen verbindt de Verkoper zich ertoe het geld voor de
onbeschadigde geretourneerde producten binnen 14 dagen te retourneren.

5. Levering van goederen
5.1. De Goederen zullen door de Verkoper worden geleverd binnen 10 werkdagen na de ontvangen
betaling voor de goederen en hun levering of binnen 3 dagen na de ontvangen betaling voor de goederen
en hun levering door een koerierdienst op kosten van de Kopers.
5.2. Bij aankomst van de zending moet de Koper samen met de koerierdienst controleren of de
toestand van de zending niet beschadigd is. Indien het pakket beschadigd is, moet de Koper dit vermelden

in het ontvangstbewijs (cognossement). Na goedkeuring van de goederen en ondertekening van het
goederenontvangstdocument (vrachtbrief) zonder opmerkingen, bevestigt de koper dat de goederen in de
zending niet beschadigd zijn en op de juiste wijze zijn geleverd.
5.3. De leveringsprijs van de goederen is afhankelijk van de grootte van de zending.

6. Aansprakelijkheid
6.1. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens in het registratieformulier.
De Koper neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen van de onjuistheid van de verstrekte
gegevens in het registratieformulier.
6.2. Voor de schending van de koop- en verkoopovereenkomst die met behulp van e-store is gesloten,
zijn de partijen aansprakelijk volgens de procedure die is vastgelegd in de rechtshandelingen van de
Republiek Litouwen.
6.3. De koper is verantwoordelijk voor de overdracht van de registratiegegevens aan derden. Indien
derden de registratiegegevens van de Kopers gebruiken, is de Koper verantwoordelijk voor de
handelingen die door de derde partij worden verricht.
6.4. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt op de websites van
andere bedrijven, zelfs als de Koper deze website pagina's bezoekt via de links op de website van de
Verkopers e-stores.
6.5. In geval van schade vergoedt de schuldige de schade aan de andere partij.

7. Verzending van informatie
7.1. De Verkoper stuurt alle kennisgevingen naar de e-mail die in het inschrijvingsformulier voor Kopers
wordt verstrekt.
7.2. De Koper stuurt alle kennisgevingen en vragen naar het adres dat vermeld staat in de rubriek
"Contacten" van de E-shop van de Verkoper.

8. Slotbepalingen

8.1. Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van dit reglement zal worden
beslecht door middel van onderhandelingen. Alle geschillen worden beslecht volgens de procedure die is
vastgelegd in de wetgeving van de Republiek Litouwen.
Levering van goederen